ضدشپش

مشاهده همه 2 نتیجه

آنچه که در درمان شپش اهمیت دارد ، درمان دسته جمعی و رفع آلودگی از کلیه لوازم و وسایل مورد استفاده افراد به طور همزمان است . تمام افرادی که ساعات زیادی را درکنار هم سپری میکنند مثل اعضای خانواده فرد مبتلا ، هرچند علامتی نداشته باشند باید همزمان مورد درمان قرار بگیرند